Reglement

Artikel 1. Uitdieping van terminologie uit het reglement.
1.1 Wanneer er in dit reglement wordt gesproken over het evenement, dan wordt algemeen verstaan dat dit De Rammelbakken Reis betreft.

1.2 Met organisatie wordt bedoeld alle personen die op enigerlei wijze zijn betrokken bij de totstandkoming van het evenement. Deze personen kunnen vooraf en/of ook tijdens, of nadien bij het evenement betrokken zijn om tot realisatie en of afwikkeling te komen.

1.3 Wanneer er in dit reglement wordt gesproken over een voertuig of auto dan is er sprake van het voertuig waarin wordt deelgenomen aan De Rammelbakken Reis.

 

Artikel 2. Inschrijvingen
2.1 Alle personen die zich aanmelden voor deelname gaan akkoord met dit reglement. Dit is ook van toepassing wanneer 1 persoon de aanmelding voor een geheel team verzorgt.

2.2 Bij het inschrijven van het team dienen gelijk alle teamleden met bijbehorende gegevens ingeschreven te worden.

2.3 De organisatie mag uitsluiting van deelname toepassen wanneer niet alle gegevens van deelnemende teamleden blijken te zijn aangeleverd. Organisatie behoudt zich op grond hiervan het recht tot diskwalificatie daags voorafgaand aan het evenement. Er volgt dan geen restitutie van het inschrijfgeld.

2.4 Deelnemers zijn verplicht juiste gegevens te verstrekken. Fouten dienen uiterlijk 2 weken voor aanvang van het evenement te worden gemeld. Dit houdt echter niet in dat op grond hiervan andere teamleden aangemeld kunnen worden.

2.5 Het wijzingen van teamleden kan alleen geschieden middels het indienen van een schriftelijk verzoek aan de organisatie. Pas nadat de organisatie het verzoek heeft goedgekeurd kan de wijziging plaatsvinden.

2.6 Bij annulering van een teamlid of geheel team wordt tot 6 maanden voor aanvang van het evenement restitutie op het inschrijfgeld van 50% uitgekeerd. Binnen de periode van 6 maanden voor aanvang van het evenement wordt er niets uitgekeerd. (Dit artikel is niet van toepassing op het geveilde startbewijs van de 3FM Serious Request actie).

2.7 Doorverkoop van startbewijzen is niet toegestaan. Dientengevolge moet minimaal 1 oorspronkelijk ingeschreven teamlid deelnemen.

2.8 Indien de organisatie vanwege overmacht besluit het evenement af te gelasten volgt restitutie van 50% van het inschrijfgeld. (Dit artikel is niet van toepassing op het geveilde startbewijs van de 3FM Serious Request actie).

2.9 Indien de organisatie tijdens het evenement tot afgelasting dient over te gaan, om welke reden dan ook, kan er geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van inschrijfgelden.

2.10 De genomen beslissing tot afgelasting/staking van De Rammelbakken Reis welke door de organisatie is uitgevaardigd, is onherroepelijk en kan in generlei vorm aangevochten worden.

2.11 Voertuiggegevens kunnen ingediend of gewijzigd worden tot 1 maand voor aanvang van het evenement. Wanneer de voertuiggegevens na die datum niet bekend zijn dan behoudt de organisatie zich het recht het betreffende team uit te sluiten van deelname. Er volgt dan geen resitutie van inschrijfgeld.

2.12 Bij onvoldoende inschrijvingen op 28 februari 2018 zal de editie van 8 t/m 14 april 2018 worden gestaakt. Er volgt dan volledige restitutie van het inschrijfgeld. De organisatie heeft dit aantal nu geschat op circa 30 inschrijvingen. Enkel de organisatie behoudt te allen tijden het recht te beoordelen wanneer sprake is van onvoldoende inschrijvingen. Zonder mededeling zal doorgang van het evenement plaatsvinden. (Dit artikel is niet van toepassing op het geveilde startbewijs van de 3FM Serious Request actie).

 

Artikel 3. Het voertuig
3.1 Het voertuig dient te beschikken over een geldige APK. Deze dient geldig te zijn gedurende het gehele evenement.

3.2 Het voertuig is op correcte wijze minimaal WA verzekerd. Deelnemers dienen dit op verzoek aan de organisatie aan te tonen.

3.3 Het voertuig moet tevens voldoen aan de wettelijke eisen die gelden in de landen welke gepasseerd worden tijdens de Rammelbakken Reis.

3.4 Het maximale bouwjaar van het deelnemende voertuig is 2000, een oudere leeftijd is dus wel toegestaan. Een auto uit bouwjaar 2000 of jonger niet.

3.5 Voor de deelnemende voertuigen moet men beschikken over een geldig B-rijbewijs.

3.6 Alle deelnemers zijn ten tijde van het evenement minimaal 18 jaar of ouder.

3.7 Het is toegestaan om deel te nemen met een getrokken voertuig (caravan, vouwwagen, bagagewagen enz).

3.8 De dagwaarde van het voertuig bedraagt maximaal          € 750 (exclusief ‘versiersels’). Dit wordt bepaald aan de hand van vergelijkbare types op tweedehands autowebsites. Wanneer hieraan niet wordt voldaan behoudt de organisatie zich het recht het deelnemende team te diskwalificeren zonder restitutie van inschrijfgeld. Uiteraard kan het team binnen de gestelde tijdsperiode van 1 maand voor aanvang het evenement een ander voertuig aanschaffen en betreffende gegevens aan de organisatie verstrekken.

3.9 Om te voorkomen dat (buitenlandse) overheden het evenement willen staken, is het verboden om de associatie op te roepen dat dit een rally of race evenement betreft. Deze woorden mogen niet zichbaar op de auto zijn aangebracht.

3.10 Voor deelname is het verplicht de bij het inschrijvingsgeld inbegrepen stickerset aan te brengen op het voertuig. Teams dienen de stickers op de bestuurders- en bijrijdersportier aan te brengen alsook een sticker op de achterruit.

3.11 Het is bij wet verboden het voertuig uit te voeren met blauwe zwaailichten alsook akoestische middelen die bij wet verboden zijn.

3.12 De auto mag geen uitstekende delen hebben die personen en/of voertuigen etc. kunnen verwonden. Deelnemers blijven ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor de aanpassingen aan de voertuigen.

3.13 Deelnemers dienen de verzekeraar te verwittigen van deelname aan het evenement. Tevens dienen de teams deze communicatie met verzekeraar, op verzoek van de organisatie aan te kunnen tonen.

3.14 Alle overtredingen van deelnemers, hetzij in het verkeer, verzekeringstechnisch, het veroorzaken van een (eenzijdige) aanrijding, het toebrengen van schade aan derden of eigen voertuig hetzij welke juridische claims dan ook, deelnemers zijn hiervoor zelf aansprakelijk en kunnen op geen enkele wijze reclamering en schuld toewijzen aan de organisatie.

3.15 Wanneer een voertuig waarin wordt deelgenomen niet aan de wettelijke eisen voldoet, behoudt de organisatie zich het recht om (verdere) deelname aan de Rammelbakken Reis te ontzeggen. De organisatie zal in dat geval geen inschrijfgelden terugbetalen.

 

Artikel 4. Eigen verantwoordelijkheden.
4.1 Het is de eigen verantwoordelijkheid van deelnemers en teams op de hoogte te zijn van in betreffend land geldende verkeersregels en wetten. Indien deze overtreden worden is de organisatie op generlei wijze aansprakelijk.

4.2 De organisatie adviseert om een verzekering of pechhulpdienst af te sluiten welke ook repatriëring van het voertuig aanbiedt. Echter wanneer blijkt dat om wat voor reden dan ook, de verzekeraar of pechhulpdienst geen repatriëring aanbiedt, dan is hiervoor de organisatie niet aansprakelijk.

4.3 De organisatie sluit geen verzekering af ten behoeve van deelnemers. De deelnemers dienen zelf zorg te dragen voor de benodigde verzekeringen.

4.4 De organisatie behoudt zich het recht om vooraf en/of tijdens het evenement de dagelijkse eindbestemming te wijzigen. Indien daar direct of indirect extra kosten voor deelnemers uit voortvloeien, zijn deze niet verhaalbaar op de organisatie.